22 Kas

Marka karara itiraz işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPMK) tescil için müracaatı yapılan marka başvurusunun kurum tarafından verilen red veya kısmi red kararına karşı, yapılan itiraz işlemidir.

Marka karara itiraz işlemini doğuran, TPMK tarafından red veya kısmi red edilme sebepleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca belirlenmektedir.

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Marka karara itiraz işlemi, marka başvurusu reddedilen veya kısmen kabul edilen markanın başvuru sahibi veya başvuru sahibinin marka vekili tarafından yapılabilir.

Marka karara itiraz işlemi, kararın tebliğ alındığı tarih itibari ile 2 ay içerisinde, yazılı olarak, harç bedeli de ödenmesi koşulu ile gerçekleştirilmelidir.

Marka karara itiraz işleminde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygun madde ve bentlerinin ilişkilendirilmesi ve itirazın dayanağına uygun emsal kararların oluşturulması gerekmektedir.

Bu anlamda marka karara itiraz işlemi için bir marka vekilinden destek alınması uygun olacaktır.

Marka karara itiraz işlemini, TPMK’nın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) değerlendirir.

Marka karara itiraz işleminin sonucu başvuru sahibine veya varsa marka vekiline tebliğ edilir.  

Marka karara itiraz işlemi yapılan ve itirazın kabulü sonucu YİDK tarafından ilanına karar verilen marka başvurusu, 2 ay Resmi Marka Bülteninde ilan edilir.

Marka karara itiraz işleminin red olması halinde ise, yazının tebliğ alındığı tarih itibari ile 2 ay içerisinde marka başvuru sahibince Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açılabilir.

Dava açılmadığı takdirde YİDK’nın kararı kesinleşmiş olur.

Gordion Patent olarak, marka karara itiraz, marka yayıma itiraz, marka karşı görüş işlemleri konusunda müvekkillerimize destek sağlamaktayız.

Marka karara itiraz işlemleri konusunda detaylı bilgi için, firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Gordion Patent'e hoşgeldiniz.